තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක් ඒ අතර

0
Lockdown areas today තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක් ඒ අතර
අද (02)උදෑසන 6.00 සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ සහ අද සිට හුදකලා බවින් නිදහස් කර ඇති ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here