ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොවිඩ් ම රණ 3,000 ඉක්මවයි

0
Total covid deaths so far - ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොවිඩ් මරණ 3,000 ඉක්මවයි
තවත් කොවිඩ් ම රණ 45 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් ම රණ ගණන 3,030 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Covid Deaths

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here