විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළට

0
Registration - විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළට

ජුනි 01 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු පහතින්

(හිරු නිවුස් වෙබ් අඩවිය ඇසුරිනි)