අද අලුයම සිට හුදකලා කළ ප්‍රදේශ මෙන්න

0
Lockdown - අද අලුයම සිට හුදකලා කළ ප්‍රදේශ මෙන්න
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙකක් අද (08) අලුයම සිට හුදකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ සහ හුදකලා බවින් නිදහස් කළ ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

Isolated

Lifted