අද අලුයම සිට හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ මෙන්න

0
Lockdown Areas - අද අලුයම සිට හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ මෙන්න
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (01) අලුයම සිට හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි.Lockdown areas - අද අලුයම සිට හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ මෙන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here