අද අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0
Lockdown areas - අද අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ
අද අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි.

Isolated areas 0628

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here