කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකුත් සමඟ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

0
Sri lanka Police - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකුත් සමඟ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකුත් සමඟ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

Isolated area

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here