තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0
Isolated - තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ
තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here