කොවිඩ් මර්ධන එන්නත අද ලබාගත හැකි ස්ථාන

0
corona vaccine - කොවිඩ් මර්ධන එන්නත අද ලබාගත හැකි ස්ථාන
කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබාදීම අදත් (12) ස්ථාන රැසක සිදු වනවා.

යුද හමුදාවේ සහයෝගයෙන් කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන පහතින් දැනගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here