අද හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

0
Isolated areas lifted -අද හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ මෙන්න
අද (11) අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් සංචරණ සීමාවලට යටත්ව හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here