ඩ්‍රෝන කැමරාවට හසුවූ ගිනි කන්දක පිපිරීම (Video)

0
Volcano - ඩ්‍රෝන කැමරාවට හසුවූ ගිනි කන්දක පිපිරීම (VIDEO)

අයිස්ලන්තයේ සිදුවූ ගිනි කන්දක විධාරණය වීමේ අවස්ථාවක් ඩ්‍රෝන කැමරාවක් මගින් වීඩියෝ ගත කිරිමට හැකිව තිබෙනවා.

මේ එම අවස්ථාව දැක්වෙන වීඩියෝවයි…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here