අද කොවිඩ් එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන

0
Vaccine - කොවිඩ් එන්නත්

කොවිඩ් වසංගතය මර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද දිනයේදී ද ක්‍රියාත්මක වනවා.

එලෙස කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්ක සහ ස්ථාන පහත දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here