අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැසට්ටුවක් නිකුත් කෙරේ

0
අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැසට්ටුවක්

ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නම්කරමින් ජනපති ගෝඨාබය රාජපක්ෂ විසින් අතිව්ශේෂ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ගැසට්ටුවක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය , පෙට්‍රෝලියම් , පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් , දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය කාර්‍යාලයන්හි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන් , මහ බැංකුව ඇතුලු සියලුම රාජ්‍ය බැංකු හා රක්ෂ්හණ ආයතන එම ගැසට්ටුව මගින් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම් කර ඇත.

සම්පූර්ණ ගැසට්ටුව පහලින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here