කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහලට- ගංවතුර ඇති විය හැකි බවට අනතුරු අඟවන ප්‍රදේශ මෙන්න

0
Kalu ganga - කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහලට

කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබෙන බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා

ඒ අනුව ඉදිරි පැය කිහිපයේදී රත්නපුර ,කුරුවිට ,කිරිඇල්ල ,අයගම ,හා ඇලපාත යන ප්‍රදේශවල පහත්බිම් වල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here