අපිට ලැබෙන like 1 ටත් සල්ලි ලැබෙන සමාජ මාධ්‍ය ලෝකයේ වෙනස්ම අලුත්ම අපේම හිතවතා Bitzean.

0
like 1 ටත් සල්ලි ලැබෙන

මංගල සමරවීර හිටපු අමාත්‍යවරයා රංගනයෙන් එක්වුනු Bitzean social media platform එක ගැන කියවුනු වස්ති production ඉදිරිපත් කල Video ව හරහා පළමු වරට like 1 ටත් සල්ලි ලැබෙන Bitzean කියන social media platform එක ජනගත වුනා.

Bitzean ගැන හඳුන්වාදීමක් සහිතව එම ආයතන පිළිබඳවද හැඳින්වීමක් සමඟම Bitzean සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ වෙළඳ සහ ප්‍රචාරණ අංශ ප්‍රධානියා විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්

like 1 ටත් සල්ලි ලැබෙන

Download Bitzean

Microsoft Word – 𝐁𝐢𝐭𝐳𝐞𝐚𝐧 Profile .docx

𝑫𝒐𝒘𝒏𝒍𝒐𝒂𝒅 𝑷𝒍𝒂𝒚 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑨𝒑𝒑 (𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅) – Download

𝑫𝒐𝒘𝒏𝒍𝒐𝒂𝒅 𝑨𝒑𝒑 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑨𝒑𝒑 (𝒊𝑶𝑺) – Download

Website: www.bitzean.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here