පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය කල් යයි

0
Local government elections postponed - පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය කල් යයි
පළාත් පාලන ආයතන 340 ක නිල කාලය ලබන වසරේ මාර්තු 19 වනදා දක්වා දීර්ඝ කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසිනුයි එය නිකුත් කර ඇත්තේ.

මහ නගර සභා 24 ක්, නගර සභා 41 ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 275 ක නිල කාලය මේ අනුව ලබන වසරේ මාර්තු 19 වනදා දීර්ඝ කෙරෙනු ඇති.