දිමුත් කරුණාරත්න වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත් කිරීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්

0
Dimuth Karunaratne You too have a chance to become the Test Cricketer of the Year - දිමුත් කරුණාරත්න වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත් කිරීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්

ICC වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා උදාකර දී තිබෙනවා.

මෙවර ශ්‍රී ලංකා නායක දිමුත් කරුණාරත්න ද වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා සම්මානය සඳහා නිර්දේශ වී ඇති අතර පහතින් ගොස් ඔහුට කැමැත්ත පළ කළ හැකියි.

ශ්‍රී ලංකා නායක දිමුත්ට ICC වසරේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මානය දිනා ගැනීම සඳහා මෙතැනින් ගොස් ඔබේ කැමැත්ත පළ කළ හැකියි.