ආසියාවේ රැජින ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවේ

0
World Largest Single Crystal Found in Sri Lanka - ආසියාවේ රැජින ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවේ

ලොව විශාලතම තනි කොරොන්දම (Blue Sapphire) ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවී තිබේ.

එහි බර කිලෝග්‍රෑම් 310ක් වන අතර එය නම් කර ඇත්තේ ‘ආසියාවේ රැජින’ නමින්ය.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙම මැණික හමුවී තිබේ.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සඳහන් කලේ එම මැණික් ගල නිරීක්ෂණය සඳහා මේ වනවිටත් නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි.