බන්ධනාගාරයේ සිට තරුණියන් නිරුවත් කරන පාතාලයන්

0
Underworld That Strips Young Girls Naked from Prison - බන්ධනාගාරයේ සිට තරුණියන් නිරුවත් කරන පාතාලයන්

රූමත් තරුණියන් බියවද්දවා වීඩියෝ දුරකතන මගින් නිරුවත් කරන බන්ධනාගාර ගත පාතාල කල්ලියක් ගැන පාතාල මර්දන ඒකකවලට තොරතුරු ලැබී ඇත.

මහර බන්ධනාගාරය තුළ සිට ත්‍රීජී වර්ගයේ දුරකතන පවා භාවිත කිරීමට අවකාශ සලසාගෙන සිටින කෙසෙල්වත්ත පාතාලයට සම්බන්ධ කල්ලියක් මෙය මෙහෙවන බව හෙළි වී තිබේ.

තරුණියන්ව පාතාල බලයෙන් හා මුදල් බලයෙන් බිය වද්දවා වීඩියෝ දර්ශන ලබාගෙන ඔවුන්ව විවිධ පෙලඹවීම් කරවන බවත්. මිතුරන් අතරේ වීඩියෝ හුවමාරු කරන බවත් හෙළි වී ඇත.

මෙම අපරාධකරුවන් දූෂිත බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කිහිපදෙනකුට ලක්ෂ ගණනින් මුදල්, ලක්ෂ ගණන් වටිනා ඇමරිකන් බුල් ඩෝග් පැටවුන් හා යතුරු පැදි ලබා දී හිරගෙදර තුළ සැප විඳිමින් මෙම ක්‍රියාවල නිරත වන බව හෙළි වී තිබේ.