පාවිච්චි නොකළ ගෑස් සිලින්ඩර ඇත්නම් කළ යුතු දේ මෙන්න

0
Order to Litro by the Consumer Affairs Authority - පාවිච්චි නොකළ ගෑස් සිලින්ඩර ඇත්නම් කළ යුතු දේ මෙන්න

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් ලිට්‍රො සමාගමට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ දැනට වෙළෙඳපොළට නිකුත්කර ඇති ,පෙර යොදාගත් ආරක්‍ෂිත පොලිතීන් ආවරණය සහිත ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර වෙනුවට නව සිලින්ඩර නිකුත් කරන ලෙසය.

එම නියමය අනුව දැනට නිවෙස්වල සහ අලෙවි නියෝජිතයින් සතුව ඇති පැරණි ආරක්‍ෂිත පොලිතීන් ආවරණය සහිත සිලින්ඩර වෙනුවට නව සිලින්ඩර නිකුත් කළ යුතුය.