චීන පොහොර නැවට ඇති වාරණය දීර්ඝ කෙරේ

0
චීන පොහොර නැවට ඇති වාරණය දීර්ඝ කෙරේ
බැක්ටීරියා අඩංගු චීන පොහොර තොගය අයත් චීන සමාගමට හා එහි දේශීය නියෝජිතවරයාට මුදල් ගෙවීම වළක්වාලමින් අදාළ බැංකුව වෙත පනවා ඇති වාරණ නියෝගය දීර්ඝ කර තිබෙනවා

ඒ අනුව මේ මස 30 වනදා දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන ලෙසයි කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙන්නේ