තවත් කොවිඩ් මරණ 212ක් වාර්තා වෙයි

1
Covid Deaths in Sri lanka Yesterday - තවත් කොවිඩ් මරණ 212ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොවිඩ් මරණ 212ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 8583 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ පිළිබඳව තොරතුරු පහතින් දැක්වෙනවා.