අවධානම නොතැකූ තරුණයින් උපන්දිනයක් සැමරූ ආකාරය (දර්ශන සහිතයි)

0
Birthday Party in Trincomalee - අවධානම නොතැකූ තරුණයින් උපන්දිනයක් සැමරූ ආකාරය (දර්ශන සහිතයි)
පුද්ගල ඒකරාශීවීම් සිමා කරමින් රජය විසින් කොතෙකුත් නිවේදන නිකුත් කළ ද අවධානම පිළිබඳ කිසිදු තැකීමත් නොමැති පුද්ගලයින් අප අතර තවමත් සිටී.

එවැනි තරුණයින් පිරිසක් පසුගිය 16 වන දා උප්පුවේලි ප්‍රදේශයේ දී උපන්දින සැමරුමක් පවත්වා තිබේ.

යතුරුපැදිවලින් විශාල තරුණයින් පිරිසක් එක් ස්ථානයට රැස්ව උපන්දින සැමරුම සිදුකිරීම එම ස්ථානයේ සිටි තරුණයෙක් විසින් ම පටිගත කර තිබුණි.

කේක් ගෙඩි කිහිපයක් එම ස්ථානයේ තබා තිබු අතර, එම තරුණයින් විසින් කඩුවක් ආධාරයෙන් කේක් කපන අයුරු ද එම වීඩියෝවේ දැක්වේ.